Home MestoUžiceDešavanja Konkurs za izbor direktora Gradskog kulturnog centra

Konkurs za izbor direktora Gradskog kulturnog centra

by miroslav_ostojic

gkc naslovnaНа основу члана 21. и  27. Статута Градског културног центра у Ужицу, члана 35. и 36. Закона о култури и одлуке Управног одбора I број  03–11-3/14 од 24. марта 2014.

Управни одбор

ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У УЖИЦУ

расписује

КОНКУРС

За избор директора Градског културног центра

 

 

За директора Градског културног центра бира се лице које испуњава следеће услове:

–  високу стручну спрему друштвеног смера

–  пет година радног искуства

–  знање једног светског језика и познавање рада на рачунару и

–  искуство у реализацији активности из области културе

 

Директор Градског културног центра бура се на период од 4 (четири) године.

Пријава са доказима о испуњености услова подноси се на адресу: Градски културни центар, Трг Светог Саве 11, 31 000 Ужице, са назнаком „Конкурс за директора“,  у року од 15 дана од дана објављивања овог конкурса у листу „Данас“, листу „Вести“, порталу ero.rs, као и на сајтовима Националне службе за запошљавање и Градског културног центра,

Уз пријаву кандидат подноси:

–          Оверену фотокопију дипломе о завршеној високој стручној спреми стеченој  на једном од факултета друштвених наука

–          Радну биографију

–          Прилоге којима доказује стручне, организационе и друге квалитете

–          Потврду о радном искуству и стажу

–           Уверење да није осуђиван, односно да не постоји забрана обављања послова директора Градског културног центра

–          Уверење о држављанству

–          Извод из матичне књиге рођених

Посебан услов прописан чланом 36. Закона о култури:

–          Четворогодишњи план унапређења рада Градског културног центра

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Ближа обавештења могу се добити на телефон 031/601-535 или лично у Градском културном центру

You may also like

Leave a Comment