Užice, RS
16°
Делимично облачно
1ч2ч3ч4ч5ч
15°C
14°C
14°C
14°C
14°C
Home MestoUžice UKLANJANJE NATO PROJEKTILA: Počela još jedna faza razminiranja aerodroma Ponikve

UKLANJANJE NATO PROJEKTILA: Počela još jedna faza razminiranja aerodroma Ponikve

by Vladimir Gujanicic
ponikve

NA aerodromu Ponikve nadomak Užica, počela je još jedna faza uklanjanja neeksplodiranih projektila iz NATO agresije 1999. godine.

okom ovih napada, na područje tadašnjeg vojnog kompleksa bačeno je nekoliko stotina različitih ubojnih sredstava. Do sada je u potpunosti očišćena pista, koja je u funkciji.

– Na ovom aero­dro­mu na­la­zi se 20 ka­po­ni­ra, njih 13 bom­bar­do­va­no je po ne­ko­li­ko pu­ta i popri­lič­no uni­šte­no. Cen­tar za raz­mi­ni­ra­nje iz­ra­đu­je pro­jek­te za sva­ki od njih, a dinami­ka či­šće­nja će za­vi­si­ti od fi­nan­sij­a. Ne zna­mo ko­li­ko ima ne­ek­splo­di­ra­nih uboj­nih sred­sta­va na Ponikvama, to će­mo zna­ti na­kon njihovog pro­na­la­ska i bez­bed­nog uništava­nja – naglasio je Mi­o­drag Mi­len­ko­vić iz Cen­tra za raz­mi­ni­ra­nje.

Od 3.050 metara najduže piste na Balkanu, do sada je obnovljeno 2.200, a 1.830 metara sletno–poletne staze je u funkciji.

– Plan je da se rekonstruiše cela pista. Sa­da na aero­drom sle­ću avi­o­ni kod­nog slo­va B, bi­znis i ge­ne­ral­ne avi­ja­ci­je, a po re­a­li­za­ci­ji planiranih pro­je­ka­ta mo­ći će i ve­ći avioni – rekao je Predrag Babić, rukovodilac aerodroma.

Pro­je­kat fi­nan­si­ra Vla­da Sr­bi­je uz po­moć SAD i Re­pu­bli­ke Ko­re­je, a pre­ko Me­đu­na­rod­ne fon­da­ci­je za ja­ča­nje bez­bed­no­sti lju­di iz Slo­ve­ni­je ITF.

You may also like